Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Birgitta Forsström, vd för Stiftelsen BMR. Foto: Cata Portin.

Stiftelsen BMR inför sakkunnigutskott för utdelning – breddar kompetensen

Stiftelsen BMR inför ett nytt sakkunnigutskott som kommer att bereda de ansökningar som lämnas in i stiftelsens årliga ansökningsprocess varje höst. Förnyelsen görs för att ytterligare förbättra stiftelsens förvaltning och administration och för att garantera en professionell behandling av ansökningarna.

(1 mars 2023) Hittills har ansökningarna beretts av stiftelsens personal och av styrelsen som består av sju personer. Beslut om utdelningen har fattats av styrelsen.

– I och med förnyelsen är styrelsen inte längre beredande organ utan enbart beslutsfattande. Styrelsen fastställer stiftelsens strategi och övervakar vd:n som har det operativa ansvaret, säger stiftelsens vd Birgitta Forsström.

Stiftelsen BMR delar årligen ut cirka tio–elva miljoner euro i bidrag och har en förmögenhet på 450 miljoner euro (december 2022). Forsström påminner om att en stiftelse av BMR:s storlek bör uppfylla många krav. Stiftelsen har också förbundit sig att följa god stiftelsepraxis (riktlinjer utarbetade av Stiftelser och fonder).

– Vi får kring 700 ansökningar per år och vi bör garantera att behandlingen av dem håller hög kvalitet. Det gör vi genom den nya organisationen. Vi klargör rollerna och ser till att vi har rätt kompetens på rätt ställen, säger Forsström.

Tolv experter läser ansökningarna

Stiftelsen BMR har sedan tidigare haft ett finansutskott som består av fyra utomstående sakkunniga. Finansutskottet är ett rådgivande organ för vd:n och finansdirektören. 

Det nya sakkunnigutskottet för utdelning består av tolv personer med expertis inom områden som berör barn och unga: socialvetenskaper, pedagogik, forskning och högre utbildning. De sakkunniga väljs för ett år i taget och kan väljas för högst tre år. Medlemmarna i finansutskottet kan väljas för högst fem år.

BMR offentliggör inte namnen på medlemmarna i sakkunnigutskottet för utdelning varför?

– För att de ska få jobba ostört och för att ingen ska kunna påverka deras utlåtanden, säger Forsström. 

Hur valdes medlemmarna till utskottet?

– I processen har vi använt våra nätverk och vår kompetens. Styrelsen fick en lång lista på tänkbara personer. Valet av medlemmar till utskottet gjordes så att det finns en bra balans mellan olika kompetens. 

De tolv nya sakkunniga kommer att jobba med ansökningarna i grupper om tre personer. Alla medlemmar i gruppen läser och kommenterar samtliga ansökningar inom det egna expertområdet. 

De nya sakkunniga har deltagit i en utbildning där man bland annat gick igenom frågan om jäv tillsammans med en jurist. Är den sakkunniga jävig så varken läser eller kommenterar hen den berörda ansökan. 

Grafisk bild över hur organisationen uppbyggd. I översta rutan styrelsen, under styrelsen verkställande direktören, under finns följande fyra: finansdirektör, specialsakkunnig, administrativ koordinator samt kommunikationsspecialist på deltid. Finansutskottet bistår finansdirektören och sakkunnigutskotet för utdelning bistår vd, specialsakkunnig och administrativ koordinator.
Organisationsmodell för Stiftelsen BMR 2023.

Hur kommer den nya organisationen att påverka den som ansöker om bidrag av BMR?

– På lång sikt kommer den nya modellen att höja kvaliteten på ansökningarna. Granskningen av ansökningarna är grundligare och de sakkunniga har djupare kompetens att bedöma ansökningens kvalitet. I praktiken kommer det att ställas högre krav på den som ansöker, säger Forsström.

Nya modellen ökar inte stiftelsens utgifter

I och med att styrelsemedlemmarna inte längre är med och bereder ansökningarna minskar deras arbetsinsats avsevärt. Stiftelsen har därför fattat beslut om att sänka styrelsemedlemmarnas årsarvoden. Den nya modellen ökar därmed inte stiftelsens utgifter för administration. 

Medlemmarna i det nya sakkunnigutskottet för utdelning får ett årsarvode på 6 000 euro. 

– Det är en ersättning för arbetsinsatsen som krävs för att läsa och kommentera ansökningarna och att delta i möten kring ansökningarna, säger Forsström. 

Medlemmarna i finansutskottet får också ett årsarvode på 6 000 euro.

– Vi ser att det är lika värdefullt att bereda frågor som direkt berör barn och unga som att behandla frågor om förmögenheten och om stiftelsens placeringar. Det ska synas i ersättningen, säger Forsström.

Läs också: Expertens bästa tips till dig som ansöker om bidrag av Stiftelsen BMR.

Du kanske också vill läsa

Donation möjliggör konstterapi för barnpatienter

Läs mer

Tusen åländska barn bjuds på musikalen Havsandar

Läs mer

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer