Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ansökningsanvisningar

Ansökan för verksamhet och projekt för 2024 är stängd. Beslut om bidrag skickades till sökande 26 januari. Ansökan för projekt och verksamhet 2025 är öppen 1–30 september 2024. Nedan hittar du allmänna anvisningar för ansökan. Prioriteringar och noggranna anvisningar för ansökan som gäller 2025 publiceras sommaren 2024.

Allmänna råd

 • Ansökan ska innehålla en tydlig plan och en realistisk budget där inkomster och utgifter är i balans.
 • All väsentlig information ska finnas i själva ansökningsblanketten. Du kan också lägga till bilagor i blanketten.
 • Tänk på frågorna vad, vem, för vem, när, hur och varför när du ansöker. Om du ansöker för ett projekt tänk på vilket problem du vill lösa med ett eventuellt bidrag, och vem som skulle ha mest nytta av projektet.

Stiftelsen BMR beviljar inte bidrag för följande:

 • Enskilda personer
 • Gruppfamiljedaghem i egna hem och enskilda familjedagvårdare
 • Eftisar som inte har verksamhet varje vardag
 • Lägerskolor (Lägerskolor kan ansöka om bidrag från Lisi Wahls stiftelse)
 • Utlandsresor
 • Rekreation för personal
 • Tävlings- och elitidrott

Prioriteringar 2024

Vi prioriterar projekt och verksamhet som ingjuter framtidstro i barn och unga och som gör dem delaktiga i att skapa sin framtid.

Vi stödjer verksamhet och projekt där framtidstro kopplas ihop med ekologisk rekonstruktion, det vill säga en framtid där välfärden är ekologisk hållbar.

Vi önskar se satsningar som förebygger eller lindrar barnfattigdom och som bidrar till jämlika möjligheter för barn med olika socioekonomisk bakgrund. Det kan till exempel gälla att främja jämlika möjligheter till fritidsintressen.

År 2024 prioriterar vi också projekt som stödjer välbefinnande för professionella som jobbar inom småbarnspedagogiken. Vi stödjer ändå inte arbetshandledning som arbetsgivaren ska stå för.

Vanliga frågor

Vem kan ansöka om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne?

Organisationer, föreningar, samfund, utbildningsanordnare med flera. Privatpersoner kan inte ansöka om bidrag.

För vad kan man ansöka om bidrag?

Privata aktörer inom småbarnspedagogik och inom lagstadgad eftermiddagsverksamhet kan ansöka om ett årligt verksamhetsbidrag för löpande kostnader. Organisationer och föreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag för den del av sin verksamhet som sammanfaller med BMR:s målsättning att stödja barns och ungas välmående. 

Aktörer inom utbildningssektorn (småbarnspedagogik,grundläggande utbildning, andra stadiet, universitet och högskolor, fri bildning, musikinstitut med flera) och andra organisationer (till exempel föreningar, förbund och samfund) kan ansöka om ettåriga eller fleråriga projektbidrag för bland annat barns och ungas psykosociala välmående eller pedagogiska utveckling samt fritidssysselsättning inom konst, kultur, motion och idrott. 

Universitet och högskolor kan ansöka om bidrag för forskning och för utvecklings- och fortbildningsprojekt som stödjer professionaliteten hos dem som jobbar med barn och unga. I ansökan om bidrag för forskning önskar vi se fokus på forskningens samhälleliga relevans. Om du ansöker om forskningsfinansiering ska du bifoga en forskningsplan med bakgrund, huvudsakliga forskningsfrågor, metodik, publiceringsplan och spridningsplan, max. 5 000 ord.

När kan man ansöka om bidrag?

Ansökningstiden pågår 1–30 september 2023. Observera att ansökan för bidrag för läger har fri ansökningstid och den ansökan görs via en separat webblankett. Läs mera här.

Hur ansöker man om bidrag?

Du ansöker om bidrag via vårt webbverktyg som kallas Rimbert. Ansökan görs på bmr.rimber.fi. Där du hittar våra ansökningsblanketter.

När får man veta om man beviljats bidrag eller inte?

Du får besked om ansökan av vår styrelse i månadsskiftet januari–februari 2024.

Vad annat är bra att komma ihåg?

Du ska använda bidraget för det ändamålet ansökan gäller. Om planen eller tidtabellen förändras ska du vara i kontakt med oss på Stiftelsen BMR och diskutera förändringarna.

Om bidrag har beviljats för material ska det delas ut gratis.

Vi följer upp och läser alla redovisningar noggrant. Notera att bidrag för verksamhet eller projekt som beviljades för 2022 borde ha redovisats senast 30 april 2023 om inte uppskov för redovisningen beviljats. Vi behandlar er nya ansökan först efter att redovisningen är inlämnad. 

Behöver du hjälp med din ansökan eller vill du diskutera din ansökan med våra experter?

Vi ordnar ansökningskliniker, både som webbinarier och som enskilda webbmöten med våra sakkunniga i september. Mer info om innehåll och datum kommer senare. Under september 2024 ordnar vi flera tillfällen för dig som vill diskutera din ansökan. Länkar till evenemangen publiceras i augusti.

Gruppering av ansökningsblanketterna

Ansökningarna grupperas enligt tema i det webbaserade ansökningssystemet.

Småbarnspedagogik

Verksamhetsbidrag: Privata daghem, öppna daghem och gruppfamiljedaghem utanför hemmet som inte har köpavtal med kommunen kan beviljas bidrag för sin löpande verksamhet. Bidrag beviljas inte för kläder för personalen, renoveringar eller traktering för föräldrar. 

Projektbidrag: Projekt som på olika sätt stödjer alla barns välmående på ett eller flera daghem kan beviljas bidrag. Förutom privata daghem kan t.ex. kommunala daghem, svenska språkbadsdaghem och daghemmens föräldraföreningar ansöka om bidrag. Anskaffningar kan stödjas om de hänför sig till projektet.

Du kan välja mellan följande områden i din ansökan för projektbidrag:

 • Psykosocialt välmående 
 • Pedagogisk utveckling
 • Konst och kultur
 • Motion och idrott
 • Övrig fritidsverksamhet
 • Övrigt

OBS! Om din ansökan gäller forskning eller fortbildning inom småbarnspedagogik ska du ansöka inom gruppen Utbildning och forskning.

Eftermiddagsverksamhet

Verksamhetsbidrag: Lagstadgad morgon- och eftermiddagsvård för årskurs 1–2 som ordnas 5 dagar i veckan av privata aktörer kan beviljas bidrag för sin löpande verksamhet. Bidrag beviljas inte för kläder för personalen, renoveringar eller traktering för föräldrar. Om er organisation ansöker för flera eftisar ska ni ansöka för varje eftis separat.

Projektbidrag: Projekt som på olika sätt stödjer alla barns välmående på ett eller flera eftisar kan beviljas bidrag. Förutom privata aktörer kan även kommunala eftisar ansöka. Vi stödjer anskaffningar som hänför sig till projektet.

Du kan välja mellan följande områden i din ansökan för projektbidrag:

 • Psykosocialt välmående 
 • Pedagogisk utveckling
 • Konst och kultur
 • Motion och idrott
 • Övrig fritidsverksamhet
 • Övrigt

Utbildning och forskning

Projektbidrag: Aktörer inom förskolan, den grundläggande utbildningen, andra eller tredje stadiet, den fria bildningen eller musikinstitut kan beviljas ettåriga eller fleråriga projektbidrag som på olika sätt stödjer barns och ungas välmående. Barn och unga med specialbehov har hög prioritet. Projekt som syftar till att höja professionaliteten för dem som jobbar med barn och unga välkomnas. 

Du kan välja mellan följande områden i din ansökan:

 • Psykosocialt välmående 
 • Pedagogisk utveckling
 • Fortbildning
 • Forskning
 • Konst och kultur
 • Motion och idrott
 • Övrig fritidsverksamhet
 • Övrigt

Organisationer och föreningar

Projekt- eller verksamhetsbidrag: Tredje sektorns aktörer som på olika sätt stödjer barns och ungas välmående kan beviljas ettåriga eller fleråriga bidrag. 

Du kan välja mellan följande områden i din ansökan:

 • Konst och kultur
 • Motion och idrott
 • Övrig fritidsverksamhet
 • Psykosocialt välmående 
 • Pedagogisk utveckling
 • Övrigt