Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

STADGAR FÖR STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE SR

1 §

Stiftelsens namn är Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, på finska Brita Maria Renlundin muistosäätiö sr. Stiftelsen har grundats i stöd av 18 februari 1908 avlidne hand.landen Karl Herman Renlunds den 2 maj 1905 dagtecknade testamente.

Stiftelsen kan för sin verksamhet förutom namnet också använda sekundärt kännetecken Stiftelsen BMR och på finska BMR säätiö.


2 §
Stiftelsens hemort är Helsingfors stad och dess officiella språk är svenska.

3 §
Stiftelsens ändamål är:
Att stödja och utveckla vård som främjar välmående hos barn oberoende av vårdnadshavarnas nationalitet, religion eller språk.

Att främja småbarnspedagogik, skolmiljöer samt välmående for barn och unga, vilka erhåller sin fostran och undervisning på svenska.

Stiftelsens verksamhet omfattar hela Finland, särskilt städerna Helsingfors och Karleby.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd till samfund och institutioner som idkar ovan avsedd verksamhet, genom att själv bedriva sådan verksamhet eller genom att stödja eller förbättra utbildningen eller verksamhetsförutsättningarna för personer som handhar ovan avsedd verksamhet i hela Finland. Stiftelsen kan även i övrigt stödja och idka all annan laglig verksamhet som främjar och stödjer stiftelsens ändamål.

4 §
Av den årligen utfallande avkastningen av stiftelsens tillgångar får högst en fjärdedel, enligt styrelsens prövning, läggas till kapitalet och resten disponeras för ovan i 3 § nämnd verksamhet.

5 §
Stiftelsens förmögenhet omfattar den av handlanden Karl Herman Renlund för ändamålet donerade egendomen, sådan densamma sedermera förkovrats.

Stiftelsen kan ta emot donationer och testamenten och öka sina tillgångar också på annat sätt.

För att finansiera sin verksamhet kan stiftelsen idka all laglig affärsverksamhet.

6 §
Stiftelsens verksamhetsorgan är stiftelsens styrelse. Stiftelsen kan ha en verkställande direktör och verkställande direktören kan ha en ställföreträdare.

På styrelsen ankommer bl.a.:
1. att sköta förvaltningen av stiftelsen och svara för att stiftelsens verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt för att fullgöra ändamålet
2. att svara för att tillsynen över stiftelsens bokföring och medelsförvalhring är ordnad på behörigt sätt
3. att representera stiftelsen
4. att fullfölja stiftelsens ändamål i enlighet med §3 i stadgarna
5. att vid behov utse en verkställande direktör för stiftelsen
6. att fastställa lön och övriga förmåner för stiftelsens verkställande direktör
7. att tillsätta behövliga organ och utskott för stiftelsen, med specificerade uppgifter
8. att besluta om den strategiska utvecklingen av stiftelsen
9. att fastställa styrelsens arbetsordning
10. att utföra övriga uppgifter som hör till styrelsen.

7 §
Stiftelsens styrelse består av minst fem och högst sju medlemmar. Styrelsen kompletterar sig själv.
Styrelseledamöternas mandattid är tre kalenderår. Styrelseledamöterna kan återväljas, dock högst en gång.

Person som under året då valet sker fyller eller har fyllt 68 år, kan inte väljas till styrelseledamot eller styrelseordförande.

8 §

Styrelsens ordforande svarat för att styrelsen sammanträder vid behov.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice·ordföranden och minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

Vid styrelsens möten avgörs ärendena med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens rast, utom vid val, då lotten avgör.

Vid sammanträdena förs protokoll, vari fattade beslut och eventuella omröstningar antecknas.

9 §
Verkställande direktören, svarar för fullgörande av stiftelsens ändamål och stiftelsens dagliga förvaltning i enlighet med stiftelsens stadgar, arbetsordningen och styrelsens anvisningar.

Verkställande direktören svarar för att stiftelsens bokföring är laglig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig på styrelsens möten om intestyrelsen beslutar annat. Verkställande direktören leder det operativa arbetet.

10 §
Stiftelsen företräds av styrelsens ordförande eller av verkställande direktören ensamma eller av två styrelseledamöter tillsammans eller av en namngiven person befullmäktigad av styrelsen.

11 §
Stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut skall sändas till revisorn för granskning före utgången av april, och denna ska avge sin berättelse inom fyra veckor efter det att bokslutshandlingarna har överlämnats till revision.

12 §
Beslut om ändring av stiftelsens stadgar bör på styrelsemöte omfattas av minst tre fjärdedelar av samtliga ledamöter. Beslut om upplösning av stiftelsen eller fusion med annan stiftelse sker i samma ordning.

13 §
Om stiftelsen upplöser sig eller upplöses skall dess tillgångar fördelas mellan sådana mottagare, som enligt styrelsens prövning bäst motsvarar det ändamål för vilket stiftelsen verkat.

14 §
I övrigt skall gällande stiftelselag tillämpas.

Stadgarna uppdaterade: 22.8.2022.