STADGAR

STADGAR FÖR STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE SR

1 §

Stiftelsens namn är Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Stiftelsen har grundats i stöd av 18 februari 1908 avlidne handlanden Karl Herman Renlunds den 2 maj 1905 dagtecknade testamente.


2 §
Stiftelsens hemort är Helsingfors stad och dess officiella språk är svenska.

3 §
Stiftelsens ändamål är:
Barnavård, avsedd att förbättra små barns vård oberoende av vårdnadshavarnas nationalitet, religion eller språk.

Att främja dagvården, skolmiljön samt välmående för barn och ungdom, vilka erhåller sin fostran och undervisning på svenska.

Stiftelsens verksamhet omfattar företrädesvis städerna Helsingfors och Karleby men kan, efter styrelsens därom fattade beslut, utsträckas jämväl utanför dessa städer särskilt i Österbotten.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd till samfund och institutioner som idkar ovan avsedd verksamhet, genom att själv bedriva sådan verksamhet eller genom att stödja eller förbättra utbildningen eller verksamhetsförutsättningarna för personer som handhar ovan avsedd verksamhet i hela Finland. Stiftelsen kan även i övrigt stödja all annan laglig verksamhet som främjar och stödjer stiftelsens ändamål.

4 §
Av den årligen utfallande avkastningen av stiftelsens tillgångar får högst en fjärdedel, enligt styrelsens prövning, läggas till kapitalet och resten disponeras för ovan i 3 § nämnd verksamhet.

5 §
Stiftelsens förmögenhet omfattar den av handlanden Karl Herman Renlund för ändamålet donerade egendomen, sådan densamma sedermera förkovrats.

Stiftelsen kan ta emot donationer och testamenten och öka sina tillgångar också på annat sätt.

6 §
Stiftelsens verksamhetsorgan är stiftelsens styrelse. Stiftelsen kan ha en verkställande direktör.

På styrelsen ankommer bl.a.:
1. att sköta förvaltningen av stiftelsen och svara för att stiftelsens verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt för att fullgöra ändamålet
2. att se till att stiftelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt
3. att representera stiftelsen och tala och svara för den
4. att fullfölja stiftelsens ändamål i enlighet med §3 i stadgarna
5. att vid behov utse en verkställande direktör för stiftelsen och utse övriga funktionärer för att sköta stiftelsens löpande ärenden
6. att fastställa lön och övriga förmåner för stiftelsens anställda
7. att tillsätta behövliga organ och utskott för stiftelsen, med specificerade uppgifter
8. att besluta om den strategiska utvecklingen av stiftelsen
9. att fastställa styrelsens arbetsordning
10. att utföra övriga uppgifter som hör till styrelsen.

7 §
Stiftelsens styrelse består av minst sex och högst nio medlemmar
Styrelseledamöternas mandattid är tre kalenderår. Val av styrelseledamöter sker på styrelsens ordinarie höstmöte. Mandattiden inleds, om inte annat uttryckligen konstateras i beslutet, 1 januari kalenderåret som följer på valet.

Person som under året då valet sker fyller eller har fyllt 68 år, kan inte väljas till styrelseledamot eller styrelseordförande. Såframt ålderklausulen inte förhindrar omval kan styrelseledamöterna återväljas, dock för högst två mandattider, med undantag för sittande ordförande som kan återväljas för två mandattider trots att denna återvalts redan två gånger.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

Vid styrelsens möten avgörs ärendena med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val, då lotten avgör.

Vid sammanträdena förs protokoll, vari fattade beslut och eventuella omröstningar i korthet antecknas.

8 §
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Styrelsen sammanträder till ordinarie höstmöte före utgången av november, ett ordinarie utdelningsmöte före utgången av januari månad och till ordinarie vårmöte före utgången av maj och annars vid behov.

På det ordinarie höstmötet besluts om arvoden och ersättningar för ledamöterna i styrelsen och i olika organ och utskott, fastställs antalet ledamöter i styrelsen och i eventuella organ och utskott, väljs ledamöter till styrelsen, väljs för styrelsen en ordförande och en vice ordförande, vilkas mandattid inleds 1 januari i kalenderåret som följer på valet och som pågår till utgången av följande kalenderår, samt fastställs en årlig placeringsplan.

På det ordinarie vårmötet föredras styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år, föredras revisionsberättelsen och styrelsens eventuella förklaringar med anledning av den, besluts om fastställande av bokslutet och om eventuella andra åtgärder med anledning av bokslutet, besluts om styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen, besluts om revisorns arvode, väljs en CGR-revisor och om inte ett CGR-revisionssamfund har valts till revisor, en CGR- revisorssuppleant för att granska verksamheten under den pågående räkenskapsperioden, behandlas styrelsens förslag till budget och fastställs budgeten för den pågående räkenskap- perioden och behandlas övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen.

9 §
Verkställande direktören, svarar för fullgörande av stiftelsens ändamål och stiftelsens dagliga förvaltning i enlighet med stiftelsens stadgar, arbetsordningen och styrelsens anvisningar.

Verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig på styrelsens möten om inte styrelsen beslutar annat. Verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig på organens och utskottens möten. 

10 §
Stiftelsen företräds av styrelsens ordförande eller av verkställande direktören ensamma eller av två styrelseledamöter tillsammans eller av styrelseledamot tillsammans med en namngiven person befullmäktigad av styrelsen.

11 §
Stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut skall sändas till revisorn för granskning före utgången av mars, och denna ska avge sin berättelse inom fyra veckor efter det att bokslutshandlingarna har överlämnats till revision.

12 §
Beslut om ändring av stiftelsens stadgar bör på styrelsemöte omfattas av minst tre fjärdedelar av samtliga ledamöter. Beslut om upplösning av stiftelsen eller fusion med annan stiftelse sker i samma ordning.

13 §
Om stiftelsen upplöser sig eller upplöses skall dess tillgångar fördelas mellan sådana mottagare, som enligt styrelsens prövning bäst motsvarar det ändamål för vilket stiftelsen verkat.

14 §
I övrigt skall gällande stiftelselag tillämpas.

Stadgarna uppdaterade: 20.3.2018.