Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ansökan för verksamhet och projekt för 2025 är öppen 1–30 september 2024. Läs noggrant genom anvisningarna och tveka inte att ta kontakt ifall du har frågor. I september ordnar vi både ett webbinarium och flera ansökningskliniker där du kan få hjälp med din ansökan.

Allmänna råd

 • Ansökan ska innehålla en tydlig plan och en realistisk budget där inkomster och utgifter är i balans.
 • All väsentlig information ska finnas i själva ansökningsblanketten. Du kan lägga till bilagor i blanketten.
 • Tänk på frågorna vad, vem, för vem, när, hur och varför när du ansöker. 
 • Om du ansöker för ett projekt tänk på vilket problem du vill lösa med ett eventuellt bidrag, och vem som skulle ha mest nytta av projektet.
 • Berätta hur din verksamhet eller ditt projekt stödjer barns och ungas välmående.
 • Vi värdesätter samarbete mellan organisationer. 
 • Vi värdesätter också att din organisation har kunskap om vad som redan görs inom ert verksamhetsfält. 

Stiftelsen BMR beviljar inte bidrag för följande:

 • Enskilda personer
 • Gruppfamiljedaghem i egna hem och enskilda familjedagvårdare
 • Eftisar som inte har verksamhet varje vardag
 • Lägerskolor (Lägerskolor kan ansöka om bidrag från Lisi Wahls stiftelse)
 • Utlandsresor
 • Rekreation för personal
 • Tävlings- och elitidrott
 • Verksamhet som staten eller kommuner i huvudsak har ansvar för.

Vad prioriterar vi?

Vi prioriterar projekt och verksamhet som ingjuter framtidstro i barn och unga och som stärker deras delaktighet i att skapa sin framtid.

Vi stödjer verksamhet och projekt där framtidstro kopplas ihop med hållbar utveckling. 

Vi önskar se satsningar som bidrar till att ge jämlika möjligheter för alla barn och unga.

Vanliga frågor

Vem kan ansöka om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne?

Organisationer, föreningar, samfund, utbildningsanordnare med flera. Privatpersoner kan inte ansöka om bidrag.

För vad kan man ansöka om bidrag?

Privata aktörer inom småbarnspedagogik och inom lagstadgad eftermiddagsverksamhet kan ansöka om ett årligt verksamhetsbidrag för löpande kostnader. 

Organisationer och föreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag för den del av sin verksamheten som sammanfaller med Stiftelsen BMR:s målsättning att stödja barns och ungas välmående. 

Aktörer inom utbildningssektorn (småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiet, universitet och högskolor, fri bildning, musikinstitut med flera) och andra organisationer (till exempel föreningar, förbund och samfund) kan ansöka om ettåriga eller fleråriga projektbidrag för bland annat barns och ungas psykosociala välmående eller pedagogiska utveckling samt fritidssysselsättning inom konst, kultur, motion och idrott. 

Universitet och högskolor kan ansöka om bidrag för forskning och för utvecklings- och fortbildningsprojekt som stödjer professionaliteten eller kompetenshöjande åtgärder hos dem som jobbar med barn och unga.

När kan man ansöka om bidrag?

Ansökningstiden pågår 1–30 september 2024. Observera att ansökan för bidrag för läger har fri ansökningstid och den ansökan görs via en separat webblankett. Läs mera här.

Hur ansöker man om bidrag?

Du ansöker om bidrag via vårt webbverktyg som kallas Rimbert. Ansökan görs på bmr.rimbert.fi. Där du hittar våra ansökningsblanketter.

När får man veta om man beviljats bidrag eller inte?

Beslut om verksamhetsbidrag för daghem och eftermiddagsverksamhet ges i december 2024. Övriga besked ges i månadsskiftet januari–februari 2025. Beslut om vem som beviljas bidrag fattas av stiftelsens styrelse.

Vas ska vi göra om våra planer ändras?

Du ska använda bidraget för det ändamålet ansökan gäller. Om planen eller tidtabellen förändras ska du vara i kontakt med oss på Stiftelsen BMR och diskutera förändringarna.

Ska vi redovisa för hur bidraget använts?

Ja. Vi följer upp och läser alla redovisningar noggrant. Notera att bidrag för verksamhet eller projekt som beviljades för 2023 borde ha redovisats senast 30 april 2024 om inte uppskov för redovisningen beviljats. Vi behandlar er nya ansökan först efter att redovisningen är inlämnad. 

Vad annat är bra att komma ihåg?

Om bidrag har beviljats för material ska det delas ut gratis.

Ansökningskliniker – behöver du hjälp med din ansökan?

Vi ordnar ansökningskliniker, både som webbinarier och som enskilda möten och webbmöten med våra sakkunniga i september. 

 • Öppet webbinarium om Stiftelsen BMR:s bidrag, 3 september kl. 14–15.
 • Ansökningskliniker via tjänsten Zoom – du bokar tid för enskilt samtal (30 min), 9 september och 24 september kl. 9–15. 
 • Ansökningsklinik i Karleby bibliotek – du bokar tid för enskilt samtal (30 min.), 13 september, kl. 9–13.

OBS! Länkar till ansökningsklinikerna publiceras i augusti.

Gruppering av ansökningsblanketterna

I vårt webbaserade ansökningssystem grupperas ansökningarna enligt fyra teman: småbarnspedagogik, eftermiddagsverksamhet, utbildning och forskning samt organisationer och föreningar. Nedan hittar du noggrannare anvisningar enligt tema. Du hittar också information om vad som är kännetecknande för verksamhetsbidrag och för projektbidrag.

Småbarnspedagogik

Verksamhetsbidrag: Privata daghem, öppna daghem och gruppfamiljedaghem utanför hemmet som inte har köpavtal med kommunen kan beviljas bidrag för sin löpande verksamhet. Bidrag beviljas inte för kläder för personalen, renoveringar eller traktering för föräldrar. 

Projektbidrag: Projekt som på olika sätt stödjer alla barns välmående på ett eller flera daghem kan beviljas bidrag. Förutom privata daghem kan t.ex. kommunala daghem, svenska språkbadsdaghem och daghemmens föräldraföreningar ansöka om bidrag. Anskaffningar kan stödjas om de hänför sig till projektet.

År 2025 beviljar vi fortsättningsvis bidrag till projekt som stödjer välbefinnande för professionella som jobbar inom området. Vi stödjer ändå inte arbetshandledning eller motsvarande som arbetsgivaren ska stå för.

Du kan välja mellan följande områden i din ansökan för projektbidrag:

Psykosocialt välmående 

Pedagogisk utveckling

Konst och kultur

Motion och idrott

Övrig fritidsverksamhet

Övrigt

OBS! Om din ansökan gäller forskning eller fortbildning inom småbarnspedagogik ska du ansöka inom gruppen Utbildning och forskning.

Eftermiddagsverksamhet

Verksamhetsbidrag: Morgon- och eftermiddagsvård för årskurserna 1–2 som ordnas 5 dagar i veckan av privata aktörer kan beviljas bidrag för sin löpande verksamhet. Bidrag beviljas inte för kläder för personalen, renoveringar eller traktering för föräldrar.

Projektbidrag: Projekt som på olika sätt stödjer alla barns välmående på ett eller flera eftisar kan beviljas bidrag. Förutom privata aktörer kan även kommunala eftisar ansöka. Vi stödjer anskaffningar som hänför sig till projektet.

Du kan välja mellan följande områden i din ansökan för projektbidrag:

Psykosocialt välmående 

Pedagogisk utveckling

Konst och kultur

Motion och idrott

Övrig fritidsverksamhet

Övrigt

Utbildning och forskning

Projektbidrag: Aktörer inom förskolan, den grundläggande utbildningen, andra eller tredje stadiet, den fria bildningen eller musikinstitut kan beviljas ettåriga eller fleråriga projektbidrag som på olika sätt stödjer barns och ungas välmående. 

Universitet och högskolor kan ansöka om bidrag för forskning och för utvecklings- och fortbildningsprojekt som stödjer professionaliteten eller kompetenshöjande åtgärder hos dem som jobbar med barn och unga.

I ansökan om bidrag för forskning önskar vi se fokus på forskningens samhälleliga relevans. Om du ansöker om forskningsfinansiering ska du bifoga en forskningsplan med bakgrund, huvudsakliga forskningsfrågor, metodik, publiceringsplan och spridningsplan, max. 5 000 ord.

Du kan välja mellan följande områden i din ansökan:

Psykosocialt välmående 

Pedagogisk utveckling

Fortbildning

Forskning

Konst och kultur

Motion och idrott

Övrig fritidsverksamhet

Övrigt

Organisationer och föreningar

Projekt- eller verksamhetsbidrag: Tredje sektorns aktörer som på olika sätt stödjer barns och ungas välmående kan beviljas ettåriga eller fleråriga bidrag. 

Liksom tidigare år önskar vi fortsättningsvis se satsningar som förebygger eller lindrar barnfattigdom och som bidrar till jämlika möjligheter för barn med olika socioekonomisk bakgrund. Det kan till exempel gälla att främja jämlika möjligheter till fritidsintressen.

Du kan välja mellan följande områden i din ansökan:

Konst och kultur

Motion och idrott

Övrig fritidsverksamhet

Psykosocialt välmående 

Pedagogisk utveckling

Övrigt