Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes främsta mål är att öka välmående för barn och unga genom att skapa hopp och framtidstro.

Stiftelsens ändamål som de fastställs i stiftelsens stadgar:

Att stödja och utveckla vård som främjar välmående hos barn oberoende av vårdnadshavarnas nationalitet, religion eller språk.

Att främja skolmiljöer, småbarnspedagogik samt välmående för barn och unga, vilka erhåller sin fostran och undervisning på svenska.

Stiftelsens verksamhet omfattar hela Finland, särskilt städerna Helsingfors och Karleby. 

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd till samfund och institutioner som idkar ovan avsedd verksamhet, genom att själv bedriva sådan verksamhet eller genom att stödja eller förbättra utbildningen eller verksamhetsförutsättningarna för personer som handhar ovan avsedd verksamhet i hela Finland. Stiftelsen kan även i övrigt stödja och idka all annan laglig verksamhet som främjar och stödjer stiftelsens ändamål. 

Stiftelsen stödjer bland annat:

 • Meningsfull fritidssysselsättning för barn och unga. Det gäller både små barn i behov av eftermiddagsverksamhet och äldre barn i behov av hobbyverksamhet. Stiftelsen har speciellt fokus på ungdomar som av olika orsaker inte har möjlighet att delta i hobbyverksamhet.
 • Förebyggande verksamhet för barn och unga och fokuserad verksamhet för att förhindra barnfattigdom och utslagning
 • Nyanlända, barn och unga med särskilda behov samt barn med psykisk eller fysisk ohälsa

Stiftelsen BMR stödjer också:

 • Professionaliteten i yrkesgrupper som jobbar med barn och unga.
 • Akademisk återväxt inom småbarnspedagogiken – genom fördjupat samarbete med universitet och högskolor
 • Lärare och personal på daghem och i skolor i huvudstadsregionen, genom subventionerat boende i stiftelsens bostäder.
Illustration: Karoliina Pertamo

Ny strategi 2022

Stiftelsen BMR antog en ny startegi våren 2022.

Samhället har förändrats liksom de verksamheter stiftelsen stödjer. Stiftelsens roll på 2020-talet är att möjliggöra och stödja olika former av verksamheter,  att stödja en dialog och sammanföra olika aktörer.

Stiftelsen grundades 1918 på basen av Karl Herman Renlunds testamente. Mycket har hänt under de senaste 100 åren:

 • Sedan början av 1900-talet har stiftelsens förmögenhet ökat medan antalet finlandssvenska barn har minskat. Det möjliggör verksamhet på ett brett fält för att främja donatorns vilja och stiftelsens ändamål.
 • Andelen finlandssvenskar har minskat från 12,9 procent av hela befolkningen 1900 till 5,2 procent 2020. Under samma period har den finskspråkiga andelen hållits konstant. Antalet finländare med rötter i ett annat land har stigit markant – i slutet av år 2018 fanns det cirka 100 000 barn och unga (0–17 år) i Finland med utländsk bakgrund. Integrationen ökar och integrationsfrågor blir allt viktigare.
 • Efter att testamentet skrevs har Finland utvecklats till ett välfärdssamhälle med ett omfattande socialskydd där samhället tar ett större ansvar än tidigare. I dag finns också lagstadgad småbarnspedagogik. Andelen fattiga barn har minskat sedan början av 1900-talet men trots det finns det i dag cirka 120 000 fattiga barn i Finland. Det finns således ett stort antal barn och unga vars välmående och livsvillkor kan förbättras.
 • En professionell yrkeskår som jobbar med barn och unga har vuxit fram. Under 1900-talet har en omfattade utveckling skett i professionalisering av yrken relaterade till barn och unga. I och med professionaliseringen utvecklas forskning och högre akademisk utbildning inom områdena. 
 • Digitaliseringen har blivit en naturlig del av vardagen. Barn och unga i dag är de första generationerna som vuxit upp i en digitaliserad värld. Digitaliseringen medför nya möjligheter och innebär en stor potential med tanke på läromedel, inlärningsmiljöer, kommunikation, internationalisering osv. Samtidigt ökar riskerna för att barn och unga isolerar sig och att de blir utsatta av mobbning och trakasserier i nya former.
 • Hållbar utveckling, såväl ekonomisk, ekologisk, social och kulturell är tydliga trender i samhället. Stiftelsen ser hållbarhetstemat som en röd tråd genom all verksamhet. Inom ramen för den ekologiska dimensionen är den klimatångest som barn och unga upplever speciellt oroväckande. 
Illustration: Karoliina Pertamo

Värderingar: framtidstro, omtanke och integritet

 • Framtidstro. Barnen är vår framtid. Barns och ungas välbefinnande har högsta prioritet hos oss. Vi vill ingjuta framtidshopp i alla barn och unga, särskilt i dem som upplever olika former av hot. Hotbilder finns närvarande allt tidigare  i barnens liv. Vi har stor respekt för barns och ungas oro för planetens framtid och det arv vi vuxna lämnar efter oss. Vi jobbar långsiktigt och tror på en bättre värld genom satsningar på barns och ungas välmående. Vi vill att barnen ska känna tillit och vill göra deras röst hörd i vår verksamhet.
 • Omtanke. Det finns en stor potential i människors välvilja, omtanke och önskan att bidra till en bättre värld. Vi stödjer såväl professionella som idéella aktörer som jobbar för barns och ungas väl. Vi tror på samarbete och ser ett värde i ett helhetsperspektiv på barn och unga.
 • Integritet. Vi värnar om en hög integritet – såväl våra sökandes, förtroendevaldas, samarbetspartners och personalens. Vi bemöter alla med respekt och hanterar uppgifter om tredje part med yttersta hänsyn. Vi strävar till jämlik behandling och rättvisa i alla våra åtaganden. Vi respekterar varandras sakkunskap och utgår från att alla gör sitt bästa för såväl stiftelsen som för vår målgrupp.