Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Arkivbild från Nya barnsjukhuset. Foto: Vilja Pursiainen.

Stiftelsen BMR delar ut 12 miljoner euro – storsatsning på småbarnspedagogik

PRESSMEDDELANDE 26 JANUARI 2024:

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne (Stiftelsen BMR) beviljar 12 miljoner euro i bidrag till projekt och verksamhet som stödjer barn och ungas välmående och framtidstro. 

Stiftelsens styrelse fattade beslut om utdelningen på sitt möte torsdagen 25 januari. Den ansökta summan är högre än någonsin tidigare, 26,5 miljoner euro. Även den beviljade summan, 12 miljoner euro, är rekordhög. Sammanlagt tog stiftelsen emot 714 ansökningar, av vilka drygt 500 beviljades bidrag.

Bland mottagarna finns stora organisationer, till exempel Nya barnsjukhuset som får 360 000 euro för att under tre års tid utöka och diversifiera utbudet av konstterapier inom barns specialsjukvård. Bland mottagarna finns också små organisationer, till exempel idrottsföreningar, konstskolor och andra kulturaktörer som erbjuder meningsfull fritidssysselsättning för barn och unga. Det minsta beviljade bidraget, 230 euro, går till en föräldraförening vid ett daghem – för ett teaterbesök.  

Många bidragsmottagare jobbar med barns och ungas psykiska och fysiska välmående i fokus.

– Den tredje sektorn har stor betydelse för barns och ungas välmående. Illamåendet bland barn och unga är stort och därför behöver de organisationer som jobbar med dem stöd, säger Birgitta Forsström, vd för Stiftelsen BMR.

Storsatsning på småbarnspedagogiken

Ett av de största bidragen, 315 000 euro fördelat på tre år, beviljas Helsingfors universitet som i samarbete med Stiftelsen Sedmigradsky ska förstärka kopplingen mellan undervisning, forskning och praxis inom småbarnspedagogiken. Utöver det får Stiftelsen Sedmigradsky, som driver tre daghem i Helsingfors, 50 000 euro för en handledningsresurs kopplad till samma projekt.

Dels handlar projektet Tidigt lärande för framtiden om att blivande lärare i småbarnspedagogik inom vissa kurser får pröva på att tillämpa det de lärt sig på Sedmigradskys daghem. Dels handlar det om att skicka ut så kallade forskarlärare till daghem för längre perioder. 

Konceptet med forskarlärare är nytt för i år – nyblivna lärare eller magistrar inom småbarnspedagogik jobbar på ett daghem fyra månader eller längre, till exempel med att implementera nya forskningsbaserade arbetsmetoder. Allt sker i tätt samarbete med daghemmet.

– Våra studenter upplever ibland att de lärt sig jättefina saker här på universitetet som inte går att förverkliga ute i arbetslivet. Och inom småbarnspedagogiken utvecklas tyst kunskap som aldrig når forskningen. Vi behöver förtäta kopplingen mellan forskningsrön och småbarnspedagogikens praxis, säger professor Mirjam Kalland vid Helsingfors universitet.

På Stiftelsen Sedmigradskys daghem jobbar just nu två forskarlärare. Den ena fokuserar på hållbar livsstil via skapande verksamhet och den andra på pedagogen som medlekare i barnens utforskande lek. 

Stiftelsen Sedmigradskys vd Anna-Christina Martin säger att samarbetet ska gagna hela det småbarnspedagogiska fältet.

– Vi är starkt motiverade av att det finns en större vision, att hela fältet ska få nytta av att det finns en starkare bro mellan teori och praktik, säger Martin.

Forskning om barnfattigdom och ungas psykisk ohälsa 

Tammerfors universitet beviljas bidrag för två olika forskningsprojekt som sätter ljus på frågor som varit och fortfarande är Stiftelsen BMR:s prioriteringar: barnfattigdom och barns och ungas välmående och framtidstro. 

Ett forskningsprojekt som granskar barns och föräldrars upplevelser av ekonomi och utkomst i vardagen får 390 000 euro för tre års tid. 

– Vårt syfte är att bidra med mera kunskap om hur barn och föräldrar upplever fattigdom, säger forskningsdirektör Mia Tammelin.

Forskningsprojektet granskar också socialpolitikens och arbetskraftspolitiken inverkan på familjers utkomst. 

– Vi kommer att ge åtgärdsförslag och delta i samhällsdebatten, säger Tammelin.

Det andra forskningsprojektet vid Tammerfors universitet djupdyker i ungas psykiska ohälsa. Projektet beviljas 220 000 euro för två års tid. Forskarna ska intervjua unga människor med olika bakgrund och lyfta fram deras synpunkter. Projektets syfte är att granska hur samhällsstrukturer påverkar ungas psykiska välmående.

– Ungas psykiska ohälsa utgör en samhällelig kris och vi är djupt oroliga över hur de unga mår. Ofta talar man om terapi och andra individuella lösningar men vi är intresserade av vilka samhällsstrukturer som leder till illamåendet, säger professor Päivi Honkatukia som leder projektet.

Stiftelsen BMR – de tio största bidragen 2024

460 000 euro, Natur och Miljö, för naturskolverksamhet samt övrig miljöpedagogisk verksamhet i Svenskfinland. Treårigt bidrag.

390 000 euro, Tammerfors universitet, för forskningsprojektet Familjeliv, ekonomi och utkomst i vardagen. Treårigt bidrag.

360 000 euro, Nya Barnsjukhuset, för att systematiskt utöka och diversifiera utbudet av konstterapier inom barns specialsjukvård. Treårigt bidrag.

315 000 euro, Helsingfors universitet, för att i samarbete med Stiftelsen Sedmigradsky förstärka kopplingen mellan undervisning, forskning och praxis inom småbarnspedagogik. Treårigt bidrag.

220 000 euro, Tammerfors universitet, för att tillsammans med unga människor granska hälsokrisen som berör ungas psykiska hälsa. Tvåårigt bidrag.

200 000 euro, Dialogpaus-stiftelsen, (Erätauko-säätiö), för finsk- och svenskspråkigt arbete i skolor, läroanstalter och organisationer för att stärka barn och ungas dialogfärdigheter och deltagande. Treårigt bidrag.

200 000 euro, Elämän Nälkään, för vidareutveckling av välmåendeappen Mindy (f.d. Fyren). Appens syfte är att förebygga psykisk ohälsa bland unga.

200 000 euro, Barnavårdsföreningen i Finland, verksamhetsbidrag för förebyggande arbete med barn, unga och familjer på svenska i Finland.

200 000 euro, Krisjouren för unga/HelsingforsMission, verksamhetsbidrag för att erbjuda samtals- och krishjälp, grupp-, gemenskaps- och volontärverksamhet för unga i åldern 12–29 år. 

195 000 euro, Garantiföreningen för Svenska Teatern, för anställningen av en teaterpedagog, med fokus på utvecklande av nya verksamhetsmodeller där teatern för en kontinuerlig och aktiv dialog med målgruppen barn och ungdomar. Treårigt bidrag.

För ytterligare information:

Birgitta Forsström, vd, för allmänna frågor om Stiftelsen BMR:s utdelning. Tfn 044 7623 900, birgitta.forsstrom (a) bmr.fi.

Sonja Ollas-Airinen, specialsakkunnig, för specifika frågor om enskilda bidrag. Tfn 050 3799 044, sonja.ollas-airinen (a) bmr.fi.

Lina Laurent, kommunikatör, för frågor om bland annat pressbilder eller ytterligare material. Tfn 040 5961 308, e-post:  info (a) bmr.fi. 

Pressbilder på Birgitta Forsström finns på stiftelsens webbplats.

Ytterligare material i anslutning till utdelningen 2024:

Grafik över fördelningen av bidragen 2024.

Lista med de tio största bidragsmottagarna 2024, nationellt och regionvis. De olika regionerna finns i separata blad i Excel-dokumentet.

Här hittar du samtliga bidragsmottagare 2024. Använd sökfunktionen ifall du är intresserad av ett specifikt område eller specifik organisation.

Du kanske också vill läsa

Donation möjliggör konstterapi för barnpatienter

Läs mer

Tusen åländska barn bjuds på musikalen Havsandar

Läs mer

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Över 9 000 barn och unga på naturutflykter tack vare bidrag

Läs mer