Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
John Juslin, finansdirektör och vice vd på Stiftelsen BMR.

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Efter ett svagt 2022, då stiftelsens förmögenhet hade en negativ avkastning på drygt tio procent blev utfallet 2023 betydligt bättre. Stiftelsens förmögenhet hade en positiv avkastning på drygt åtta procent.

– År 2022 var ett annus horriblis, både aktierna och ränteplaceringarna gick dåligt. Fjolåret var sedan ett någorlunda normalt år, säger John Juslin, Stiftelsen BMR:s finansdirektör och vice vd.

Vid årsskiftet uppgick Stiftelsen BMR:s förmögenhets värde till 479 miljoner euro. Förmögenhetsförvaltningen, där placeringsverksamheten är central, utgör grunden för att stiftelsen har, och även långt in i framtiden ska ha, pengar för att kunna bevilja bidrag till verksamhet och projekt som stödjer barn och unga. 

Stiftelsen ska finnas för evigt

”Placeringshorisonten är evig”, står det i stiftelsens riktlinjer för placeringspolitiken. Vad innebär det i praktiken? Till exempel att stiftelsen inte får problem om förmögenhetens avkastning ibland är negativ eller om värdet på aktierna tillfälligt sjunker.

– Om vi jämför med pensionsbolag så har de soliditetskrav och gränsvärden som kan börja smälla om värdet på aktierna sjunker. De kan hamna i en situation där de blir tvungna att sälja ut aktier samtidigt som kurserna sjunker. Och i teorin kan det gå så att de förvärrar nedgången eftersom de är stora placerare, säger John Juslin. 

Mest centralt, säger han, är ändå att man på kort sikt kan ta ganska hög risk genom att ha mycket aktier. 

Novo Nordisk, Konecranes och Wärtsilä

Helsingforsbörsen var i fjol en av de sämsta marknaderna i världen. Trenden i resten av världen var, med några undantag, ändå den motsatta. Amerikanska aktier förstärktes med över 20 procent. Stockholmsbörsen avkastade klart över tio procent. Börsen i Danmark avkastade över 20 procent och hade draghjälp av Novo Nordisk, som också stiftelsen äger aktier i. Stiftelsens aktieportfölj avkastade drygt 12 procent, mycket tack vare placeringarna utanför Finland, men också tack vare stiftelsens innehav i Konecranes och speciellt Wärtsilä, vilkas aktiekurser steg kraftigt under året. 

Stiftelsens fem största direkta aktieplaceringar vid årsskiftet var UPM, Investor, ABB, Novo Nordisk och Konecranes. Ingen enskild direktägd aktie utgjorde över tre procent av stiftelsens totala förmögenhet. Annat var det förut.

Ett företag som under stiftelsens historia haft en särskild betydelse är Wärtsilä.  Aktier i Wärstilä fanns med i den aktieportfölj som stiftelsen övertog från Karl Herman Renlunds dödsbo. Stiftelsen hade länge en styrelseplats i Wärtsilä och till exempel 1946 var över 80 procent av stiftelsens förmögenhet bunden till Wärtsiläs aktier. 

Koldioxidneutralitet målet

I Stiftelsen BMR har nyligen uppdaterat sin policy för ansvarsfullhet och har förbundit sig till att fram till 2050 uppnå koldioxidneutralitet på portföljnivå. De direkta aktieplaceringarnas utsläpp ska minska med 50 procent 2030 jämfört med nivån 2019.

Andra framtidsplaner hänger ihop med förmögenhetens fördelning. Stiftelsen placeringar i alternativa placeringar (bland annat Private Equity, Private Debt och infrastruktur) kommer sannolikt successivt att utökas från dagens cirka 20 procent till cirka 30 procent av portföljens marknadsvärde.

– Hittills har Private Equity-fonder gett en bra avkastning trots att de är behäftade med höga avgifter, säger John Juslin.

Placeringar i Private Equity, eller riskkapitalbolag, görs via olika fonder, bland annat genom Evli och EQ. 

– Investeringar i Private Equity görs genom externa partners och i renommerade hus.

Till sist, vissa stiftelser och fonder har utlokaliserat sin förmögenhetsförvaltning men Stiftelsen BMR sköter den själv. Vilka är fördelarna?

”I grund och botten har man bättre koll på helheten och kan skräddarsy lösningar som passar den egna stiftelsen. Fonder i vår storlek och större har ofta någon form av egen förvaltning.”

Placeringsförmögenhetens marknadsvärde och fördelning mellan olika tillgångsslag 31 december 2023:

Aktier och aktiefonder 61,0 %

Långa Ränteplaceringar 6,9 %

Private Equity-, Private Debt- och Infrastrukturfonder 19,8 %

Korträntefonder och företagscertifikat samt kassa 9,0 %

Fastigheter 3,2 %

Ansvarsfördelning – förmögenhetsförvaltning

Stiftelsens styrelse bär det yttersta ansvaret för att stiftelsens förmögenhetsförvaltning är organiserad på ett tillbehörligt sätt. Styrelsen tillsätter årligen ett finansutskott vars uppgift är att ge råd i ärenden som rör förmögenhetsförvaltningen. Stiftelsens finansdirektör sköter den dagliga placeringsverksamheten. 

Du kanske också vill läsa

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

Årsboken för 2023 är publicerad

Läs mer

På Stödföreningen för asylsökande är individen i centrum

Läs mer