”Det tycks vara ett paradigmskifte på gång beträffande fonder och stiftelser där det i allt högre grad är fokus på genomslagskraft och utvärdering av effekterna av satsningar”, säger vd Birgitta Forsström

Birgitta Forsström om Cupores rapport: ”Den fungerar som en bra ingrediens i vår strategiprocess”

I april publicerade Kulturpolitiska forskningscentret Cupore rapporten Samspelets regler – stiftelsefinansieringens betydelse för finländska kultur- och bildningsorganisationers verksamhet. Granskningen har gjorts på uppdrag av fem finlandssvenska fonder – Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder. 

Cupores granskningen ger stiftelserna nyttig vägkost för deras utdelning. Bland annat lyfter rapporten fram finansieringens genomslagskraft och utvärdering av effekterna av satsningarna. 

”På BMR inleder vi ett strategiarbete i höst. Rapporten kom passligt. Mycket av det som tas upp iden kommer att behandlas under strategiprocessen”, säger Birgitta Forsström, vd för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr (BMR).

Cupores granskning lyfter bland annat fram dialogen – det finns ett behov av en ökad och förbättrad dialog mellan bidragsgivare och mottagare. 

”Genom dialog kan man uppnå bättre projekt med bättre genomslagskraft och verkan. Det tror vi på även på BMR”, säger Birgitta Forsström.

Enligt henne kommer Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne att lägga stor vikt vid att reflektera kring dialog med det omkringliggande samhället, bidragsmottagarna och målgruppen; barn och unga. 

”I strategiarbetet kommer vi att göra upp strategiska prioriteringar för kommunikation och dialog. Det görs redan massor av bra arbete, men ett mer långsiktigt och strategiskt tänk behövs.”

Ett annat tema som lyfts fram i rapporten är samarbete. I dag samarbetar fonder och stiftelser i högre grad än tidigare, för att möjliggöra stora satsningar. Birgitta Forsström säger att Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne eventuellt blir en ännu mer aktiv aktör för att skapa nya typer av samarbeten.

”Då man läser över 500 ansökningar per år och delar ut nästan tio miljoner euro per år i bidrag till en specifik målgrupp kan man skönja trender och intressanta samband. Det här kunde vi eventuellt i högre grad än tidigare använda för att föra samman intressanta aktörer och skapa projekt med ännu mer genomslag.” 

Rapporten finns tillgänglig på Cupores webbplats.

Noggrannare information:

Birgitta Forsström

Vd, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

Tfn +358 44 7623900

E-post: birgitta.forsstrom@bmr.fi

Maria Hirvi-Ijäs

specialforskare, Cupore

Tfn: 050 463 5575

E-post: maria.hirvi-ijas(at)cupore.fi